CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011

de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

EMITENT

·  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011

Data intrării în vigoare 01-11-2011

Formă consolidată valabilă la data 18-12-2019

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-09-2019 până la data de 18-12-2019

Notă

Aprobate prin ORDINUL nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768 din 1 noiembrie 2011.

Notă CTCE Forma consolidată a CRITERIILOR GENERALE din 7 octombrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 768 din 1 noiembrie 2011, la data de 18 Decembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012; ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018; ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

La data de 20-09-2019 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019

Articolul 2

Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Articolul 3

(1)Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2)Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Articolul 4

(1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

La data de 20-09-2019 Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019

Capitolul II

Criterii generale de acordare a burselor

Articolul 5

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Articolul 6

(1)Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;

c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3)Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

(4) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

La data de 25-04-2018 Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018

Articolul 7

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Articolul 8

(1)Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a)au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;

La data de 16-03-2012 Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;

c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2)Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

La data de 16-03-2012 Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

(3)Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

(4)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(5)Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).

(6)În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Articolul 9

(1)Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

(2)Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

Articolul 10

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

La data de 16-03-2012 Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

Articolul 11

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Articolul 12

(1)Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2)Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

La data de 16-03-2012 Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

Articolul 13

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:

a)orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

La data de 20-09-2019 Litera a) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019

b)elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

c)elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Articolul 14

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Articolul 15

(1)Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(2)La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Articolul 16

(1)Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2)Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.

(3)Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Articolul 17

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Articolul 18

(1)Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

La data de 25-04-2018 Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018

(3)Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

La data de 20-09-2019 Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019

Articolul 19

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:

a)elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;

La data de 16-03-2012 Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

b)absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

c)elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Articolul 20

(1)Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

(2)Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

-------